Fault-Tolerant Group Communication for Cooperative Mobile Robots

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14524

itle: Fault-Tolerant Group Communication for Cooperative Mobile Robots
Authors: D´efago, Xavier
Keywords: Mobil Robot
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường