Quantification of warming climate-induced changes in terrestrial Arctic river ice thickness and phenology

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33785

Title: Quantification of warming climate-induced changes in terrestrial Arctic river ice thickness and phenology
Authors: Park, H.
Yoshikawa, Y.
Oshima, K., (...)
Kimball, J.S.
Yang, D.
Keywords: Circulation/dynamics;Hydrologic cycle;Hydrologic models;Land surface model;Models and modeling;Streamflow
Issue Date: 2016
Publisher: American Meteorological Society

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường