Chuyên đề: Thành lập bản đồ nhạy cảm tràn dầu

Title: Chuyên đề: Thành lập bản đồ nhạy cảm tràn dầu
Authors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Thị Kim Nga
Trịnh, Thị Thu Thủy
Lê, Thị Hồng Vân
Keywords: Ô nhiễm môi trường;Tràn dầu;Môi trường biển
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 75 tr.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24965

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường