Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60080

Title: Dạy học phương trình vô tỷ ở trường Trung học Phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề
Other Titles: Irrational equations in teaching secondary school according to the methods of detecting and solving problems.
Authors: Lê, Thị Khiêu
Keywords: Toán học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động

Nhận xét