MÔI TRƯỜNG - ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

Title: MÔI TRƯỜNG - ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM
Authors: Đặng, Huy Huỳnh
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngà;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11536

Nhận xét